Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
25.568M
Giá trị vốn hóa thị trường
372
Khối lượng
0%
Thay đổi
−6.25%
Hiệu suất Tháng
−17.97%
Hiệu suất Năm
−2.78%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ thông tin25.568M EUR0.00%3721