Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

11
Cổ phiếu
519.497B
Giá trị vốn hóa thị trường
697.638K
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
+0.17%
Hiệu suất Tháng
+187.20%
Hiệu suất Năm
+149.99%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Bộ phận tự động hóa: OEM18.742B RUB−1.63%3.712K2
Sản phẩm Xây dựng6.567B RUB2.09%2.596M1
Máy móc Công nghiệp26.951B RUB−0.37%9.04K3
Sản xuất hỗn hợp217.668B RUB0.08%25.36K1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp251.19B RUB0.43%72.14K4