Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

4
Cổ phiếu
89.331B
Giá trị vốn hóa thị trường
796.262K
Khối lượng
+2.35%
Thay đổi
+24.01%
Hiệu suất Tháng
−6.81%
Hiệu suất Năm
+32.77%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dược phẩm: Chung166.052M ZAR−50.00%110K1
Dược phẩm: Chính89.165B ZAR2.05%2.45%797.54K3