foosmoo

Inflation-adjusted performance

OVERVIEW
The Inflation-adjusted performance indicator plots an adjusted closing price for the asset
on the main chart by multiplying the asset price by an inflation factor which is derived from CPI-U. The indicator has a `lookback` length, which is used to lookup the CPI-U index value from `lookback` years ago.

The inflation adjusted price is then calculated as `inflationAdjustedPrice = CPIToday / CPIBackThen * currentPrice`

CONCEPTS
This can be a useful tool to assess how an asset has performed as a store of value and inflation hedge over a given period.

The following are the key concepts and user inputs for the oscillator:
  • Input: The user can specify the lookback period, in years, using the `lookback` attribute on the settings widget. Defult is 13.
  • CPI Data: The indicator uses CPI data from tradingview's BLS feed.
  • Inflation Factor: An inflation factor is calculated by dividing today's CPI by the CPI from the lookback period. This factor represents the increase in prices due to inflation over the lookback period.
  • Inflation-adjusted Price: The offer price of the asset from `lookback` years ago is adjusted for inflation using the calculated inflation factor. This adjusted price represents what the offer price would be today if it had kept up with inflation.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?