crypto_rife

RSI Div at Daily VWAP StDev

crypto_rife Cập nhật   
Mean Reversion indicator based on RSI Divergences at Overbought/Oversold conditions with Price above/below a Standard Deviation from Daily VWAP. Useful for intra-day trading.

Signal criteria:
1. RSI is at Overbought/Oversold
2. RSI Divergence present (not hidden)
3. RSI has not reached Neutral level (i.e. 50)
4. Price has crossed above/below a Standard Deviation from Daily VWAP

Config Options:
- RSI length (default:14)
- Divergence Lookback Period (default:14)
- RSI Oversold/Overbought tresholds (default: 70/30)
- RSI Reset Level (default: 55/45)
- Use VWAP Std Dev (default: yes)
- Standard Deviation from Daily VWAP (default: 1.51)

Use with discretion.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed filtering of divs under RSI Overbought/Oversold
Phát hành các Ghi chú:
Can choose Indicator Time Frame
Phát hành các Ghi chú:
fix reset when crossing neutral level
Phát hành các Ghi chú:
Fixes identification of divergences when 2nd SH/SL on RSI is not at extremes, as it is still a valid divergence.
Phát hành các Ghi chú:
bugfix: some bearish divergences where detected below overbought

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?