loxx

Adaptive-Lookback Stochastic [Loxx]

Adaptive-Lookback Stochastic is an adaptive stochastic indicator.

The Adaptive lookback is truly a market-driven period input used to determine the variable lookback period for many different indicators, instead of a traditional, fixed figure.

It is based on the frequency of market swings - the time between swing highs or swing lows. A swing high is defined as two consecutive higher highs followed by two consecutive lower highs; a swing low is defined by two consecutive lower lows followed by two consecutive higher lows. As swing points typically accompany reversals, they occur more frequently in choppier and volatile markets than in trends.

Adaptive lookback period is determined as :

  • Determine the initial number of swing points (swing count parameter) to use in the calculation.
  • Count the number of price bars it takes for the n swing points to form.
  • Divide step 2 by step 1 and round the result.
  • As an addition, adjust the "speed" of the produced period using the speed parameter - the smaller the speed parameter, the "slower" the average, and vice versa

Included
  • Bar coloring
  • Loxx Expanded Source Types
  • 3 types of signals: levels crosses, slope, and middle crosses
  • Alerts

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?