pigsq

Kahlman HullMA / WT Cross Strategy

pigsq Cập nhật   
A strategy created using Hull Moving Average and WT Cross.

Hull Moving Average turns green and WT Cross crossover this is a long. Otherwise short.

Stop Loss and Take Profit settings are available. You can set it to the level you want or turn it off.

According to my measurements, it shows the best performance in the 4-hour period. But you can find the best settings that are correct from the Strategy settings.
Phát hành các Ghi chú:
1 level stop loss 3 level take profit available.
If the conditions for the long are still valid when it reaches half of the take 1 profit level(Position Check Senstive) when it is traded, the transaction continues. Otherwise, stop. It aims to provide maximum profit by carrying a stop when the price reaches the take profit levels respectively.
Phát hành các Ghi chú:
-Added sources
-Problems solved
Phát hành các Ghi chú:
-Fixed problems
Phát hành các Ghi chú:
-Add Wunderbit comment area.
-To set an alarm, write {{strategy.order.comment}} in the message section.
Phát hành các Ghi chú:
//Add trailing stop
//TP1-TP2 up-down rules update
Phát hành các Ghi chú:
--Long/Short values update.
With an investment of 100 'x' money, he reaches 10 thousand 'x' money in 2.5 years.
Phát hành các Ghi chú:
--add Stoch RSI
--L/S and tp1-2 condition update
Phát hành các Ghi chú:
--Add Finandy function.
--Add time range and weekdays
--General update
Phát hành các Ghi chú:
-- Time range updates
-- TP's ON/OFF
-- Add trailing stop change line settings
-- Finandy setting closed
Phát hành các Ghi chú:
-- Add volume
-- Add Long/Long Close on/off
-- Add Short/Short Close on/off
Phát hành các Ghi chú:
Add ADX
Add Alternative source for HullMA, WTCross, RSI Stoch
Code optimization and update.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?