exlux99

Vwap mtf Swing Stock Strategy

This is a trending strategy designed for stock market, especially long trending assets such as TSLA , NIO , AMAZON and so on.

Its made of volatility bands and weekly VWAP , in this case daily and weekly.

This strategy has been adapted to go long only.

Rules for entry
For long , we want to enter close of a candle is above vwap weekly, and at the same time the close of a candle cross-under the lower volatility band.

For exit , we want to enter close of a candle is below vwap weekly, and at the same time the close of a candle cross-over the upper volatility band.


This strategy does not have a risk management inside, so use it with caution.


If you have any questions, let me know !

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?