NoaTrader

Bitcoin Aggregated Volume Profile «NoaTrader»

If you use volume profile for analyzing Bitcoin, you may know that sometimes the decisions of big CEXs like Binance can change the volume of each symbol and so the analysis perceived from the data (which may not be valid anymore); Like when Binance decided to transfer the free transaction fee promotion from BTCUSDT to BTCTUSD pair or the new introduced BTCFDUSD pair with volume market share as much as BTCTUSD after only 1 month (according to the coinmarketcap's data).
This indicator tries to solve that problem for using volume profile. So, it collects all the volumes of different pairs from different exchanges and then uses all of them to calculate the volume profile.
Also, there is an option to compare the current symbols volume to the whole volume profile which is a Boolean option in the settings (the picture above)
The aggregated volume data includes:
BINANCE:BTCUSDT
BINANCE:BTCTUSD
BINANCE:BTCBUSD
BINANCE:BTCFDUSD
BINANCE:BTCDAI
BINANCE:BTCEUR
BITSTAMP:BTCUSDT
BITSTAMP:BTCUSD
COINBASE:BTCUSDT
COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCEUR
HUOBI:BTCUSDT
KUCOIN:BTCUSDT
KRAKEN:XBTUSD
KRAKEN:XBTEUR
BITFINEX:BTCUSD
BYBIT:BTCUSDT
KRAKEN:BTCUSD
OKX:BTCUSDT

nfa & dyor
Invest Smart!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?