burgercrisis

Accumulation and Distribution Momentum

This applies Chande Momentum to Accumulation and Distribution index as a means to changes.
Experimental oscillator.

Compare it to both Money Flows, Acc/Dis and Chande and you notice it has elements of all of them. Could potentially replace other volume based momentum indicators in your strategy.
It is a little more volatile, reaching from side to side, while having a tendency to lean towards the side that gets the most action over a longer period of time.
It also tends to reach and hang in oversold regions BEFORE a pump - something I noticed.

Could be used as an early warning sign as well as for overall trend analysis.

take the brown acid
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?