czoa

TurboVWAPoscil

Oscillator based on VWAP and its standard deviations. It will display VWAP as a zero line and then an indicator line showing where price is in relation to VWAP expressed as Standard Deviation units.

This indicator is based on my awesome indicator TurboVWAP, so it shares most of its features:
- you can select whether you want a rolling or an anchored VWAP as basis.
- the VWAP will auto-set itself depending on the chart timeframe, so that it will be calculated based on the period you really want, not number of bars or similar.
- you can set the indicator to auto-set session start and end times for the session-anchored VWAP depending on the futures contract selected, so you don't need to mess with times.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?