cheatcountry

Moving Average Adaptive Filter

cheatcountry Cập nhật   
The Moving Avg Adaptive Filter (MAAF) was authored by Perry Kaufman in the Stocks and Commodities Magazine 03/1998

This is a volatility based indicator so when this indicator goes up, sell in the direction of how that stock is going. In other words go short when it is rising and the stock price is below the ema or go long when it is rising and the stock price is above the ema. Lower volatility means it is trading sideways or the current price action is about to reverse.

Send me a message and let me know what other indicators you would like to see!
Phát hành các Ghi chú:
Changed buy/sell signal check
Phát hành các Ghi chú:
added categories
Phát hành các Ghi chú:
updated to match with my other indicators
Phát hành các Ghi chú:
fixed issue with default resolution

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?