SoftKill21

ATR with EOM and VORTEX

This is a strategy, designed for long trends for stock and crypto market.

Its made of ATR for volatility, EOM for volume and VORTEX for the trend direction.

In this case on the ATR, I applied an EMA to check if current position is above the EMA -> bull trend, below ema -> bear trend
For EOM I am using the positive and negative value scale, if its positive we are in a bull movement, otherwise a bear movement.
Lastly for VORTEX, I took the min and max, and made an average, after that I am using the average and compare it with 1 value. Above 1 -> bull, belowe 1-> bear.

This strategy only goes long.


If you have any questions, let me know.My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?