JayRogers

High Low Envelope Sigma

Description:

High and Low Envelope channel with median line and 'sigma' offsets to try and encapsulate price flow and quickly locate likely areas of support and resistance on the fly.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2

study(title = "High Low Envelope Sigma", shorttitle = "HLE Sigma", overlay = true)

// Revision:    1
// Author:     @JayRogers
//
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// 
// Description:
// - High and Low Envelope channel with median line and 'sigma' offsets to try and encapsulate
//  price flow and quickly locate likely areas of support and resistance within smaller trend.

//=== INPUTS ===
length = input(defval = 25, title = "Envelope Length", minval = 1, maxval = 1000)
sigma  = input(defval = 1.0, title = "Sigma Multiply", minval = 0.01, step = 0.1)
//=== /INPUTS ===

//=== SERIES and VAR ===
upperEnvelope  = highest(high, length)
lowerEnvelope  = lowest(low, length)
envelopeMedian = (upperEnvelope + lowerEnvelope) / 2
envelopeSigma  = ((upperEnvelope - lowerEnvelope) / 8) * sigma
//=== /SERIES and VAR ===

//=== PLOTTING ===
plot(upperEnvelope, title = "Upper Envelope", color = #66FFFF, linewidth = 2)
plot(envelopeMedian + envelopeSigma, title = "Upper Sigma", color = #66FFFF, linewidth = 1, style = line)
plot(envelopeMedian, title = "Median", color = silver, linewidth = 1, style = circles)
plot(envelopeMedian - envelopeSigma, title = "Lower Sigma", color = #FF1133, linewidth = 1, style = line)
plot(lowerEnvelope, title = "Lower Envelope", color = #FF1133, linewidth = 2)
//=== /PLOTTING ===