M0rty

Price Action [Morty]

This price action indicator uses the higher timeframe SSL channel to identify trends.

The long entry signal is a bullish candlestick pattern when the price retraces to EMA20 in an uptrend.
The short entry signal is a bearish candlestick pattern when the price retraces to the EMA20 in a downrend.

Currently, this indicator shows engulfing patterns, pin bar patterns, 2 bar reversal patterns and harami patterns.

It also shows a volatility squeeze signal when the Bollinger bands is within the Kelter channels.
The buy and sell signal can also be filter by the ADX indicator greater than a threshold.

You can set your stoploss to the previous low/high when you go long/short.
The risk/reward ratio could be 1 to 1.5.

This indicator can be used in any market.
Phát hành các Ghi chú: Fix typo

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?