Hello All,

For long time I have been getting many requests about Gann Fan indicator. now we have linefill() function in Pine Language and I think it's right time to make Gann Fan Indicator. Many Thanks to Pine Team for adding many new features to the Pine Language!

How this indicator works:
- It calculates midline (1/1)
- By using midline it calculates other lines (1/2, 1/3, 1/4...etc)
- It calculates highest/lowest Pivot Points in last 280 bars.(by default it's 280 bars, you can change it and pivot period)
- It checks the location of highest/lowest Pivot Points
- After the calculation of the Gann Fan lines, it draws lines, puts Labels and paints the zones between the lines according to the colors set by the user

Long time ago I created a special algorithm for calculating the line with 45 degree and I used it for "1/1" line. Anybody who needs it can use this algorithm freely ;)

Options:
You can change following items;
- The colors
- Transparency. Possible values for transparency are from 0 (not transparent) to 100 (invisible)
- Line styles
- Loopback Period (by default it's 280)
- Pivot Period (by default it's 5)
- Enable/disable Labels
- Label location (by default it's 50


Tradingview Gann Fan page: The Gann Fan is a technical analysis tool created by WD Gann. The tool is comprised of 9 diagonal lines (extending indefinitely) designed to show different support and resistance levels on a chart. These angles -drawn from main tops and bottoms- divide time and price into proportionate parts and are often used to predict areas of support and resistance, key tops and bottoms and future price moves. Please note that the chart needs to be scaled properly to ensure the market has a square relationship....


Enjoy!


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?