Hello All,

In Elliott Wave Theory, 3rd wave is not the shortest one in the waves 1/3/5 and it's usually longest one. so if we can catch it then we may get good opportunities to trade. This script finds 3rd wave experimentally. it can be also the 3rd waves in the waves 1, 3, 5, A and C. the 3rd wave should have greater volume than other waves, the script can check its volume and compare with the volumes of the waves 1 and 2 optionally.

Pine Team released Pine version 5! This script was developed in v5 and it uses Library feature of Pine v5 for the zigzag functions. This script is also an example for the Pine developers who learn Pine v5 and Libraries.

Options:
Zigzag Period: is the length that is used to calculate highest/lowest and the zigzag waves
Min/Max Retracements: is the retracement rates to check the wave 2 according to wave 1. for example; if min/max values are 0.500-0.618 then wave 2 must be minimum 0.500 of wave 1 and maximum 0.618 of wave 1.
Check Volume Support: is an option to compare the volumes of1. 2. and . waves. if you enable this option then the script checks their volume and 3rd wave volume must be greater then 1 and 2
there are 4 options for the targets. you can enable/disable and change their levels. targets are calculated using length of wave 1.
Options to show breakout zone, zigzag , wave 1 and 2.
and some options for the colors.

The Library that is used in this script:


P.S. This is an experimental work and can be improved. So do not hesitate to drop your comments under the script ;)


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: fixed volume support part

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?