The OBV-MACD indicator is a momentum-based technical analysis tool that helps traders identify trend reversals and trend strength. This Pine script is an implementation of the OBV-MACD indicator that uses the On-Balance Volume (OBV) and Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicators to provide a momentum data of OBV.

The OBV-MACD indicator uses the OBV to calculate the cumulative volume, which is then smoothed using two moving averages - fast and slow. The difference between these moving averages is plotted as a histogram, with a signal line plotted over it. A buy signal is generated when the histogram crosses above the signal line, indicating a bullish trend, while a sell signal is generated when the histogram crosses below the signal line, indicating a bearish trend.

This Pine script also includes an OBV-MACD-Donchian version that incorporates Donchian channels for the OBV-MACD. The Donchian channel is a technical analysis indicator that helps traders identify the highs and lows of an asset's price over a certain period. The OBV-MACD-Donchian version uses the OBV-MACD indicator along with the Donchian channels to provide signals that the momentum of OBV is making new high/low during that period of time.

Traders can customize the input parameters of the OBV-MACD indicator, such as the timeframe, method of calculation for the moving averages, and the lengths of the moving averages and breakout lengths. The colors of the plot can also be customized to suit the trader's preferences.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?