Meteorite777

Pivot Boss 4 EMA + BB + Parabolic SAR + Ichimoku

A combination of a few of my favorite indicators.

1) Pivot Boss 4 EMA
2) Bollinger Bands
3) Parabolic SAR
4) Ichimoku Cloud

All credit to original authors.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

wow
Phản hồi
omg .. this screen is sooooo busy. how can we accurately use it for profitable trades?
Phản hồi