LonesomeTheBlue

Tweezers and Kangaroo Tail

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,

Here Tweezers and Kangaroo Tail script is in your service. The script searches for Tweezer / Kangaroo Tail candlestick patterns and shows them as T (Tweezer) and K (Kangaroo Tail). Thanks to RorschachT who game me the idea and some details while working on this script.

What are these candlestick patterns?
Tweezers :
- A tweezers pattern occurs when the highs/Lows of two candlesticks occur at almost exactly the same level
- Both candles must have wicks
- Bigger Wick / Smaller Wick rate should not be greater than 150% (150% by default and you have option to change it)
- First Candle must be highest/lowest for last 5 candles (5 by default and you have option to change it)
- The level of High for Top, Low for Bottom must be almost lower than 20% of the bigger wick of tweezer candles (20% by default and you have option to change it)
- The Candles can be right next to each other or apart but not more than 12 candles apart (12 by default and you have option to change it)
- You will see that Tweezers pattern occurs frequently

Kangaroo Tail:
- Looks almost like a Hammer or Inverted Hammer candle
- They have both its open and close in the top or bottom third of the candle
- There must be some space/room on the left of the kangaroo tail
- The open and close of the Kangaroo Tail candle must be inside the range of the previous candlestick
- The next candle should create a new high or new low
- You have several options to set details about the "Room" that should be on the left and also options for Wick/Body rates
- You can see example below

You have option to enable/disable any of these patterns.

as far as I have tested they are strong reversal patterns but none of the indicators or patterns may not be enough alone. so you should confirm the signals using other indicators or tools

If you need more information you can find a lot of info on the net ;)

Example: Tweezers - Aparted

Example: Kangaroo Tail - Bullish


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Alerts added.
Phát hành các Ghi chú:
updated
Phát hành các Ghi chú:
color options added

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?