Amphibiantrading

Fundamental Screener

Amphibiantrading Cập nhật   
This indicator is designed to compare the year-over-year earnings and sales growth, as well as the P/E ratio of up to 10 stocks simultaneously.

This provides valuable insights into the fundamental performance of multiple stocks at the same time, allowing traders to quickly identify which stocks are outperforming or underperforming their peers.

The earnings and sales growth figures are calculated on a year-over-year basis, comparing the most recent quarter to the same quarter 1 year ago.

The P/E ratio is a valuation metric that measures a company's stock price relative to its trailing twelve months earnings per share.

By comparing these three key metrics across multiple stocks, traders can quickly identify which stock in a group has superior fundamentals.

Customization
  • Chose to compare 5 or 10 symbols
  • Table position, color, and size

Phát hành các Ghi chú:
Changed table size for picture code for indicator picture. Reverted back to correct code
Phát hành các Ghi chú:
...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?