MrAGU

Stochastic RSI 3in1 & Volatility peaks + ADX by AGU

MrAGU Cập nhật   
Description:

3 Lines are Stochastic RSI's, strongest move is when all crosses and moves to one direction (from top or bottom).
Orange is original Stochastic of the timeline. (Live movement of price).
Green is original Stoch x 6. (Short term movement).
Red is original Stoch x27 (Long term price movement).

Transparent columns are ADX signal.
Higher the mountain, stronger the signal. When the mountain tops, trend usually change.

And finally the volatility peaks. Green peak HIGHEST volatility , RED peak LOWEST volatility .


I use it on 1 min BTC chart. But it works on all.
TIPS >> 3HCQ41cRpxcq2MJdRUSYoq9N1RnEy98xD2
Phát hành các Ghi chú:
3 Lines are Stochastic RSI's, strongest move is when all crosses and moves to one direction (from top or bottom).
Orange is original Stochastic of the timeline. (Live movement of price).
Green is original Stoch x 6. (Short term movement).
Red is original Stoch x27 (Long term price movement).

Transparent columns are ADX signal.
Higher the mountain, stronger the signal. When the mountain tops, trend usually change.

The volatility peaks. Green peak HIGHEST volatility , RED peak LOWEST volatility .

And finally the low/high RSI signals.
Yellow triangles tell the 80 or 20 RSI to get ready for sell or buy.
Red triangles show 85 RSI
Green triangles show 18 RSI
And the biggest signs are the 90 RSI and 10 RSI to tell you the top or bottom of the wave.I use it on 1 min BTC chart. But it works on all.
TIPS >> 3HCQ41cRpxcq2MJdRUSYoq9N1RnEy98xD2
Phát hành các Ghi chú:
added colors for trendline storch and some pointers for better info.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan