fskrypt

Ehlers-Smoothed Stochastic Oscillator [Krypt]

This indicator is in principle similar to Stochastic Oscillator, but contains the following improvements:
- advanced Ehlers-based smoothing (typically results in earlier signals than regular EMA smoothing)
- graceful degradation when few candles present for improved accuracy in the beginning of the chart
- buy/sell signals based on K-D crossover above/below thresholds
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận