Jesse.Lau

[JL] Supertrend Zone Pivot Point with zigzag fib

Jesse.Lau Cập nhật   
This is an open-source Pine script that generates a Supertrend Zone Pivot Point with Zigzag Fib indicator for TradingView. The indicator displays the Supertrend Zone, pivot points, and Fibonacci levels on the chart.

One of the unique features of this indicator is that it uses a Zigzag that does not repaint, ensuring accurate high and low points for the pivot points.

Another feature is that when the Supertrend is in an uptrend, only the highest points are taken as pivot points, and when it's in a downtrend, only the lowest points are taken as pivot points.

The Fibonacci levels are calculated based on the previous high and low pivot points, with labels displaying the corresponding levels on the chart.


The indicator also includes options to show/hide the Zigzag and Fibonacci levels.

Overall, this indicator is useful for identifying key pivot points and Fibonacci levels in the Supertrend Zone, providing valuable information for traders to make informed decisions.
Phát hành các Ghi chú:

Added Premium/Discount line
When the trend is rising, and the price is under the premium/discount line, it may be a good idea to consider buying as it is in the discount zone.
When the trend is falling, and the price is above the premium/discount line, it may be a good idea to consider selling as it is in the premium zone.
Phát hành các Ghi chú:
Add show _supertrend and show_premiumdiscount input
Fix pivot point label position bug.

Sometimes we do not need supertrend color, so you can disable it.
Change premium/discount line to white as there is no trend notice.

遁一子交易入道 jesselau.com/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?