accutrades_net

Directional Movement Index FLEX

A common problem experienced by short term traders using DMI/ADX is that the session breaks results in carry-over effects from the prior session. For example, a large gap up would result in a positive DMI, even though momentum is clearly negative. Note the extremely different results in the morning session, when the gap is reversed.

The DMI-FLEX algoritm resets the +DI and -DI values to the prior session ending midpoint, so that new momentum can be observed from the indicator. (Note for Pinescript coders: rma function does not accept series int, thus the explicit pine_rma function)

DMI-FLEX has the added feature that the ADX value, instead of a separate line, is shown as shading between the +DI and -DI lines, and the color itself is determined by whether +DI is above -DI for a bullish color, or -DI is above +DI for a bearish color.

DMI Flex also gives you the flexibility of inverse colors, in case your chart has inverted scale.

Summary and How to use:
1) Green when +DI is above -DI
2) Red when -DI is above +DI
3) Deeper shading represents a higher ADX value.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?