jdotcee

Stochastic Guppy

jdotcee Cập nhật   
Derived from TradingView's built-in Stochastic indicator. Switched from SMA to EMA and applied Guppy (GMMA) indicator short and long term periods.
Phát hành các Ghi chú: Derived from TradingView's built-in Stochastic indicator. Switched from SMA to EMA and applied Guppy (GMMA) indicator short and long term periods.
Phát hành các Ghi chú: Removed Guppy short and long term period inputs for simplicity.
Phát hành các Ghi chú: Ranaming script, indicated that this uses EMA instead of SMA
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?