MontyTheGuy

Candle Info by Monty

This indicator was made to help my friend.

This indicator basically calculates the MOVE in percentage and shows the OHLC of candle in a label.

-> Panel Index: How much index you want the label to be.
-> Show Candle OHLC: Shows Open High Low and Close of the candle in the panel/label
-> % Calculation Mode:
1: Calculated by Candle Wick Low to Candle Wick High for Green candle and Vice Versa for Red Candle
2: Calculated by Open of a candle to the current price.
-> Label Text Color: Used to change the color of the Label Text
-> Label Background Color: Used to change the color of Label background


Join the free Discord: discord.gg/chuffgang
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?