x10140

Moving Average Directional Index

MADX is ADX-inspired indicator with moving averages that determines strength of a trend, as well as its direction. Indicator works following:
As the value of MADX increases, so does the strength of a trend
If MADX+ ( green line - bullish MADX ) crosses above MADX- ( red line - bearish MADX ) we consider trend as bullish and vice versa..
There will be situations where MADX- and MADX+ cross multiple times in a short period of time -> that will mean that market indecision is happening and big move will most likely happen after it.
For the calculation of MADX+ and MADX- we need Moving Averages or Exponential Moving Averages with three specific sources ( high, close, low ).
Now, the calculation of each MADX will differ
=> for MADX+: Moving Average (high) / Moving Average (close)
=> for MADX-: Moving Average (close) / Moving Average (low)
Length of Moving Average is editable.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?