RicardoSantos

[RS]ZigZag PA V4 Advanced Patterns V0.01

EXPERIMENTAL:
Method for detecting 4/5/6/7 point harmonics
included 3drive detection rates are rudimentary.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("[RS]ZigZag PA V4 Advanced Patterns V0.01", overlay=true)
useHA = input(false, title='Use Heikken Ashi Candles')
useAltTF = input(true, title='Use Alt Timeframe')
tf = input('60', title='Alt Timeframe')
showPatterns = input(true, title='Show Patterns')
showFib0000 = input(title='Display Fibonacci 0.000:', type=bool, defval=true)
showFib0236 = input(title='Display Fibonacci 0.236:', type=bool, defval=true)
showFib0382 = input(title='Display Fibonacci 0.382:', type=bool, defval=true)
showFib0500 = input(title='Display Fibonacci 0.500:', type=bool, defval=true)
showFib0618 = input(title='Display Fibonacci 0.618:', type=bool, defval=true)
showFib0764 = input(title='Display Fibonacci 0.764:', type=bool, defval=true)
showFib1000 = input(title='Display Fibonacci 1.000:', type=bool, defval=true)
zigzag() =>
  _isUp = close >= open
  _isDown = close <= open
  _direction = _isUp[1] and _isDown ? -1 : _isDown[1] and _isUp ? 1 : nz(_direction[1])
  _zigzag = _isUp[1] and _isDown and _direction[1] != -1 ? highest(2) : _isDown[1] and _isUp and _direction[1] != 1 ? lowest(2) : na

_ticker = useHA ? heikenashi(tickerid) : tickerid
sz = useAltTF ? (change(time(tf)) != 0 ? security(_ticker, tf, zigzag()) : na) : zigzag()

plot(sz, title='zigzag', color=black, linewidth=2)

// ||---  Pattern Recognition:

z = valuewhen(sz, sz, 6) 
y = valuewhen(sz, sz, 5) 
x = valuewhen(sz, sz, 4) 
a = valuewhen(sz, sz, 3) 
b = valuewhen(sz, sz, 2)
c = valuewhen(sz, sz, 1)
d = valuewhen(sz, sz, 0)

zyx = (abs(x-y)/abs(z-y))
zyb = (abs(b-y)/abs(z-y))
zyd = (abs(d-y)/abs(z-y))
zab = (abs(b-a)/abs(z-a))
zad = (abs(d-a)/abs(z-a))
zcd = (abs(d-c)/abs(z-c))

yxa = (abs(a-x)/abs(y-x))
yxc = (abs(c-x)/abs(y-x))
ybc = (abs(a-c)/abs(y-c))

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))
// ||-->  Functions:

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.618 and xad <= 1.000  // 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is3Drive(_mode)=>
  _zyx = zyx >= 0.236 and zyx < 1.000
  //_zyb = zyb >= 0.236 and zyb < 0.382
  //_zyd = zyd >= 0.236 and zyd < 0.382
  //_zab = zab >= 0.236 and zab < 0.382
  //_zad = zad >= 0.236 and zad < 0.382
  //_zcd = zcd >= 0.236 and zcd < 0.382
  _yxa = yxa >= 1.000 and yxa < 9.999
  //_yxc = yxc >= 0.236 and yxc < 0.382
  //_ybc = ybc >= 0.236 and ybc < 0.382
  _xab = xab >= 0.236 and xab < 1.000
  _abc = abc >= 1.000 and abc < 9.999
  _bcd = bcd >= 0.236 and bcd < 1.000
  //_xad = xad <= 0.618 and xad < 1.000  // 0.886
  _zyx and _yxa and _xab and _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(not showPatterns ? na : change(isABCD(-1)) > 0, text="\nAB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : change(isBat(-1)) > 0, text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : change(is3Drive(-1)) > 0, text="3Driver", title='Bear 3 Driver', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(not showPatterns ? na : change(isABCD(1)) > 0, text="AB=CD\n", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : change(isBat(1)) > 0, text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : change(is3Drive(1)) > 0, text="3Driver", title='Bull 3 Driver', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fib_range = abs(d-c)
fib_0000 = not showFib0000 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.000):d+(fib_range*0.000)
fib_0236 = not showFib0236 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.236):d+(fib_range*0.236)
fib_0382 = not showFib0382 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.382):d+(fib_range*0.382)
fib_0500 = not showFib0500 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.500):d+(fib_range*0.500)
fib_0618 = not showFib0618 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.618):d+(fib_range*0.618)
fib_0764 = not showFib0764 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.764):d+(fib_range*0.764)
fib_1000 = not showFib1000 ? na : d > c ? d-(fib_range*1.000):d+(fib_range*1.000)
plot(title='Fib 0.000', series=fib_0000, color=fib_0000 != fib_0000[1] ? na : black)
plot(title='Fib 0.236', series=fib_0236, color=fib_0236 != fib_0236[1] ? na : red)
plot(title='Fib 0.382', series=fib_0382, color=fib_0382 != fib_0382[1] ? na : olive)
plot(title='Fib 0.500', series=fib_0500, color=fib_0500 != fib_0500[1] ? na : lime)
plot(title='Fib 0.618', series=fib_0618, color=fib_0618 != fib_0618[1] ? na : teal)
plot(title='Fib 0.764', series=fib_0764, color=fib_0764 != fib_0764[1] ? na : blue)
plot(title='Fib 1.000', series=fib_1000, color=fib_1000 != fib_1000[1] ? na : black)