CryptoShoots

Volume Analysis Tool - CryptoShoots

CryptoShoots Cập nhật   
Volume Analysis Tool

Volume Analysis Tool is a technique to simulate tick volume data to get Buying volume and Selling Volume in each bar to any asset .


*** Features

* Delta Volume Mode .


* Detailed Volume mode - Buying and selling for each candle .


* Better understanding to the Accumulation and Distribution using volume analysis easily .*** Usage

* Turn only one Mode(Delta or Detailed ) ON to let the indicator Shows you its magic .

* Volume Search : by default it's 1 MIN . Note : if you want to change the value understand that the lower the value the better the Accuracy .

//
As a rule of thump use 1 MIN Volume Search for these time frames ( from 5 min to 4 hours ) and 5 min Volume Search for Daily time frame .Phát hành các Ghi chú:
Cumulative Delta has been added to the tool now .

What is Cumulative Delta?

Delta refers to the net difference between buying and selling volume at each price level. Cumulative Delta builds upon this concept by recording a cumulative tally of these differences in buying vs selling volume.

*Using the Cumulative Delta Indicator

The Cumulative Delta indicator plots as candlesticks in a panel below the price at time information. One of the main uses of Cumulative Delta is to confirm or deny market trends.
Phát hành các Ghi chú:
This version has been updated its algorithm to calculate Whales aggressive buy and Whales agressive sellers , Whales are the reason for any action than normal buying and selling .
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ CryptoShoots để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.