jrandolph1046

Athena Momentum Squeeze - Short, Lean, and Mean

This is a very profitable strategy focusing on 15 minute intervals on the Micro Nasdaq Futures contracts. MNQH2023

As this contract only keeps positions for on average about an hour risk is managed. At a profit factor of 3.382 with a max drawdown of $123 from January 1st to February 15. Looking back to Dec 2019 still maintains a profit factor of 1.3.
See backtesting: www.screencast.com/t/Sm2lKDiLSa6n

2019 backtesting: www.screencast.com/t/wnj9z9FlF

Based on the classic Lazy Bear Oscillator Squeeze with a number of modifications from ADX, MAs and adding fibonacci levels.

We like keeping strategies simple yet powerful, no completely where you can't understand your own trades.

Our team is always modifying and improving the strategy. Always open to collaborating on improving as there is no perfect strategy.https://www.screencast.com/t/Sm2lKDiLSa6n
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?