SoftKill21

Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI

This is a strategy made from ichimoku cloud , together with MACD , Chaiking Money FLOW and True Strenght Index .

It can be adapted to any timeframe and any type of financial markets.


The idea behind its very simple,

We combine the long / short strategy from ichimoku , like cross between lines and below/above cloud together with histogram from MACD for positive/negative level. We use the same criteria for TSI and CMF , to check if its above or below 0 level.
Based on that we have a long or a short entry. The exit happens when the next options triggers, like for example we had long signal, we exit when we receive the short signal and viceversa.


It can be adapted with a risk management to apply a tp/sl level.For any suggestion or details , let me know.My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?