FriendOfTheTrend

Momentum With Bullish & Bearish Label

FriendOfTheTrend Cập nhật   
MOMENTUM WITH BULLISH AND BEARISH SIGNALS

This is a momentum oscillator that paints red or green depending on whether Momentum is above or below the zero line. It includes a label on the right hand side that will reflect the bullish or bearish direction of the current momentum by changing colors to red or green and text telling you Bullish or Bearish.

***HOW TO USE***
When Momentum is above zero, it is bullish. When Momentum is below zero it is bearish.
A label on the right side will update in real time to tell you if momentum is Bullish or Bearish for faster recognition of the trend.
When momentum is above the zero line(Bullish) but trending downward, a second label will show up in purple to notify you of a change in momentum direction.
When momentum is below the zero line(Bearish) but trending upward, a second label will show up in purple to notify you of a change in momentum direction.

This indicator was built to help you quickly identify the Bullish or Bearish nature of the current Momentum using colors as well as a live color changing label so you can glance at the label and understand it's direction without analyzing the indicator data.

***MARKETS***
This indicator can be used as a signal on all markets, including stocks, crypto, futures and forex.

***TIMEFRAMES***
This momentum indicator can be used on all timeframes.

***TIPS***
Try using numerous indicators of ours on your chart so you can instantly see the bullish or bearish trend of multiple indicators in real time without having to analyze the data. Some of our favorites are our Auto Fibonacci, Directional Movement Index, Volume Profile, Auto Support And Resistance and Money Flow Index in combination with this Momentum Oscillator. They all have real time Bullish and Bearish labels as well so you can immediately understand each indicator's trend.
Phát hành các Ghi chú:
Added the ability to turn the bull/bear label on or off for better viewing on the mobile app or users that don't want the label.

Trend Friend - Data Driven Trading Indicators For All Your Favorite Markets

Get Our Premium Indicator -> friendofthetrend.com/

Join Our Trading Group - www.facebook.com/groups/stockandcryptotradingstrategies
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?