ceyhun

Previous Day High and Low Breakout Bar Color

Previous Day High and Low Breakout Bar Color
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

this messed up my priceline bar colour even after I removed it
Phản hồi
Does it repaint?
Phản hồi
What is the "Precision" setting and how is that used? Thanks, Mark
Phản hồi
Thanks for sharing your scripts and ideas!
Phản hồi
ceyhun wroclai
@wroclai, thank you too
+1 Phản hồi