LonesomeTheBlue

Trend Lines

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Everyone! This is my new trend lines script (after beta version that was published almost one year ago)

The idea is to find Pivot Highs (PH) and Pivot Lows(PL) first.

Then, If current PH is smaller then previous PH (means no new higher high and possible downtrend) then draw trend line using them. and also it checks previous trend line (if exits) and if current angle is smaller then don't extend previous one.

Same idea when using Pivot Lows, If current PL is higher then previous PL (means no new lower low and possible uptrend) then draw trend line using them. and also it checks previous trend line (if exits) and if current angle is smaller then don't extend previous one.

Optionally style of old trend lines drawn as dashed.

Hope you enjoy it!
Phát hành các Ghi chú:
transp parameter removed
added color options for up/downtrend lines
changed pivot point label color
Phát hành các Ghi chú:
pivot points fixed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?