LonesomeTheBlue

LTB Zigzag Circles

Hello All,

Today I am here with a new idea and script, "LTB Zigzag Circles". The idea is to create Circles using last 2 zigzag waves and to catch the breakouts earlier than horizontal lines. if a circle is broken then the script shows entry for Long/Short positions. and if broken circle reappears again then the position is closed. You can change Zigzag period as you wish and see the different results.

Here you can see how the script calculates and draws the Circles:

Below you can see how the script draws part of the circle on each bar:

Optionally the script can show levels:


P.S. I haven't tested it as a strategy, Result and Performance may change by Zigzag period, you need to find best Zigzag period according to your strategy. By the way, my Zigzag Circles idea can be improved, if you have any recommendation let me know please ;)


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Added Alerts :)
Phát hành các Ghi chú: used round_to_mintick() function
Phát hành các Ghi chú: improved

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?