Scvvby

Globex, Extended, Daily, Weekly, Monthly, Yearly Range

Scvvby Cập nhật   
* Adds Right Side Only Price Line & Labels for Tracking without Extending Both Sides

* Tracks Current, Previous, and Two Previous Globex Sessions/ Futures:

* Tracks Current, Previous, and Two Previous Extended Session/ Stocks:

* Tracks Current, Previous, Two, & Three Previous Day Session/ Equities:

* Tracks Current, Last, Two, Three, Four, & Five Week Session/ Equities:

* Tracks Current, Last, Two, Three, Four, & Five Month Session/ Equities:

* Tracks Current, Last, Two, Three, Four, & Five Year Session/ Equities:

* Allows Custom Range on Globex, Extended, & Daily Sessions

* Allows Custom Range on Weekly, Monthly, & Yearly Sessions

* Lines & Labels Are Not Visible on Chart Scales

* Reversible Text & Background Color

* Lines Extend Accordingly with Range

* Labels show Price & Percent Change

* Background Colors should match Chart Color to avoid Overlapping Text & Labels

* Lines have Offset Extension
* Labels have Offset Extension

* Globex Session is only visible on Futures & if Current Timeframe is Intraday

* Extended Session is only visible on Stocks & if Current Timeframe is Intraday

* Daily, Weekly, Monthly, & Yearly Sessions are visible on All Symbols & All Timeframes

* Globex, Extended, & Regular use their Default Time Sessions but allow Customization

* For Back Testing Default Sessions, switch over on the Menu to Style and Turn On/Off their Background Color; Any Area on the Chart Without Background Color is Regular Session

Phát hành các Ghi chú:
Updated slight variation on Global Time Ranges and Tooltips
Phát hành các Ghi chú:
Updated Globex & Extended Times
Phát hành các Ghi chú:
Once again, Globex Times & adjusted Background Color formats
Phát hành các Ghi chú:
Most likely Last Globex Time Update, also fixed Extended Time
Phát hành các Ghi chú:
Final Globex & Extended Time Update

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?