Biểu đồ hàng tháng

Biểu đồ hàng tháng

Biểu đồ hàng tháng đại diện cho chuỗi điểm dữ liệu, trong đó mỗi điểm dữ liệu bao gồm chuyển động giá cho một tháng giao dịch.
Loại biểu đồ này đã được các các trader sử dụng trong một thời gian dài và thường áp dụng cho giao dịch dài hạn.
Hiển thị thêm Script
1
23
1
23