Biểu đồ Theo tháng

Biểu đồ Theo tháng

Biểu đồ theo tháng biểu thị loạt các điểm dữ liệu trong đó mỗi điểm dữ liệu bao gồm thay đổi giá cho từng tháng giao dịch.
Loại biểu đồ này đã được các nhà giao dịch sử dụng lâu nay và thường được áp dụng để giao dịch dài hạn.
Hiển thị thêm Script