Brykou

Force Index

What is the force index ?

The force index is an oscillator used to confirm price breakout strengths and identify potential trends.
It was popularized by A. Elder.

How the force index is computed ?

Knowing that volume is the fuel of a price movement, reliable breakouts and trend continuation are more likely to occur on high volume breakouts. This is why the force index is computed with the intensity of the price movement, and it's volume , using the formula ema13((close(n) - close(n-1)) * volume ).

How to use the force index

An important change in the force index indicate a strong momentum in the price action.
You can read more about the force index interpretation on Investopedia

Customization

You can display the indicator as an histogram, or as a line chart.
You can change EMA length, although it's recommended to keep it at default value.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?