Shagrath84

Rectified BB% for option trading

This indicator shows the bollinger bands against the price all expressed in percentage of the mean BB value. With one sight you can see the amplitude of BB and the variation of the price, evaluate a reenter of the price in the BB.
The relative price is visualized as a candle with open/high/low/close value exspressed as percentage deviation from the BB mean
The indicator include a modified RSI, remapped from 0/100 to -100/100.
You can choose the BB parameters (length, standard deviation multiplier) and the RSI parameter (length, overbougth threshold, ovrsold threshold)
You can exclude/include the candles and the RSI line.

The indicator can be used to sell options when the volatility is high (the bollinger band is wide) and the price is reentering inside the bands.
If the price is forming a supply or demand area it can be a good opportunity to sell a bull put or a bear call
The RSI can be used as confirm of the supply/demand formation

If the bollinger band is narrow and the RSI is overbought/oversold it indicate a better opportunity to buy options
the indicator is designed to work with daily timeframe and default parameters.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?