fskrypt

Log-space Ichimoku Cloud

2730 lượt xem
299
This indicator uses identical calculation to Ichimoku indicator except performed in log-space. This is helpful for long-term and highly volatile charts.
Phát hành các Ghi chú: drop 1st candle for stability in the beginning
Phát hành các Ghi chú: custom lowest/highest functions to make indicator usable from the beginning of the price history (may be less accurate during this time)
Phát hành các Ghi chú: update chart
Phát hành các Ghi chú: Allow user to specify how many candles to drop, also allow to turn off log scaling if needed
Phát hành các Ghi chú: Bring back lagging span (got lost in the process)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Comparison with the built-in Ichimoku indicator:
Phản hồi
Awesome. Will take a look. Still starting... Price over green clouds good, or is it red? And, vice-versa...
Phản hồi
fskrypt shrwn
@shrwn, correct, above green cloud = bullish
Phản hồi
shrwn fskrypt
@fskrypt, Awesome—thanks!
Phản hồi