alona.gz

All Candlestick Patterns Identifier

33 candlestick patterns.
republish with a clearer chart.
@Mamona
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by Robert N. 030715
// Updated 031115
// Candle labels
study(title = "Mamona Candles", overlay = true)

data1=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open>=close[1] and close>open[1] and close<((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data1,title="Dark Cloud Cover",text='DarkCloudCover',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data2=(abs(close-open)/(high-low)<0.1 and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)))
plotshape(data2,title="Doji",text='Doji',color=white, style=shape.circle,location=location.belowbar)

data3=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and abs(close-open)/(high-low)<0.1 and close[1]<close and close[1]<open and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)))
plotshape(data3,title="Doji Star",text='DojiStar',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data4=(abs(close-open)/(high-low)<0.1 and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)) and (high-max(close,open))<abs(close-open))
plotshape(data4,title="Dragonfly Doji",text='DragonflyDoji',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data5=(close[2]>open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]<close[1] and close[2]<open[1] and close[1]>open and open[1]>open and close<close[2])
plotshape(data5,title="Evening Star",text='EveningStar',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data6=(close[2]>open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]<close[1] and close[2]<open[1] and close[1]>open and open[1]>open and close<close[2] and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])>(3*abs(close[1]-open[1])))
plotshape(data6,title="Evening Star Doji",text='EveningStarDoji',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data7=(abs(close-open)/(high-low)<0.1 and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)<=abs(close-open))
plotshape(data7,title="Gravestone Doji",text='GravestoneDoji',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data8=(close<open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (min(close,open)-low)>=(2*abs(close-open)) and (high-max(close,open))>(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data8,title="Hanging Man Red",text='HangingMan',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data9=(close>open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (min(close,open)-low)>=(2*abs(close-open)) and (high-max(close,open))>(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data9,title="Hanging Man Green",text='HangingMan',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data10=(close[2]<open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]>close[1] and close[2]>open[1] and close[1]<open and open[1]<open and close>close[2])
plotshape(data10,title="Morning Star",text='MorningStar',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data11=(close[2]<open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]>close[1] and close[2]>open[1] and close[1]<open and open[1]<open and close>close[2] and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])>(3*abs(close[1]-open[1])))
plotshape(data11,title="Morning Star Doji",text='MorningStarDoji',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data12=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open<=close[1] and close<open[1] and close<((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data12,title="Piercieng Pattern",text='PiercingPattern',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data13=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and close[1]>close and close[1]>open)
plotshape(data13,title="Raindrop",text='Raindrop',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data14=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and abs(close-open)/(high-low)<0.1 and close[1]>close and close[1]>open and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)))
plotshape(data14,title="Raindrop Doji",text='RaindropDoji',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data15=(close<open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (high-max(close,open))>=(2*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)<=(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data15,title="Inverted Hammer Red",text='InvertedHammer',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data16=(close>open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (high-max(close,open))>=(2*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)<=(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data16,title="Inverted Hammer Green",text='InvertedHammer',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data17=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and close[1]<close and close[1]<open)
plotshape(data17,title="Star",text='Star',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data18=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open>=close[1] and close<close[1] and close>=((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data18,title="Bearish Thrusting",text='BearishThrusting',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data19=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open<=close[1] and close>close[1] and close<=((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data19,title="Bullish Thrusting Pattern",text='BullishThrusting',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data20=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close<open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and abs(low/low[1]-1)<0.05 and abs(close-open)<2*(min(close,open)-low))
plotshape(data20,title="Tweezers Bottom",text='TweezersBottom',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data21=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close>open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and abs(high/high[1]-1)<0.05 and abs(close[1]-open[1])<2*(high[1]-max(close[1],open[1]))) 
plotshape(data21,title="Tweezers Top",text='TweezersTop',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data22=(close[3]<open[3] and abs(close[3]-open[3])/(high[3]-low[3])>=0.7 and close[2]>open[2] and 0.3>abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.1 and close[1]>open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]>close[1] and close[1]>close[3] and open[2]<close[3] and open[1]<close[3] and close>((open[3]+close[3])/2))
plotshape(data22,title="Tower Bottom",text='TowerBottom',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data23=(close[3]>open[3] and abs(close[3]-open[3])/(high[3]-low[3])>=0.7 and close[2]<open[2] and 0.3>abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.1 and close[1]<open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]<close[1] and close[1]<close[3] and open[2]>close[3] and open[1]>close[3] and close<((open[3]+close[3])/2))
plotshape(data23,title="Tower Top",text='TowerTop',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data24=(close[1]<open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close>open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and close<=close[1] and close>low[1])
plotshape(data24,title="Bullish In Neck",text='BullishInNeck',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data25=(close[1]>open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close<open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and close>=close[1] and close<high[1])
plotshape(data25,title="Bearish In Neck",text='BearishInNeck',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data26=(close[1]>open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close<open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and open<=open[1] and open>low[1])
plotshape(data26,title="Bullish Separating Lines",text='BullishSeparatingLines',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data27=(close[1]<open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close>open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and open>=open[1] and open<high[1])
plotshape(data27,title="Bearish Separating Lines",text='BearishSeparatingLines',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data28=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and high<open[1] and low>close[1])
plotshape(data28,title="Bullish Harami",text='BullishHarami',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data29=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and high<close[1] and low>open[1])
plotshape(data29,title="Bearish Harami",text='BearishHarami',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data30=(close[1]<open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<close and low[1]>open)
plotshape(data30,title="Bullish Engulfing",text='BullishEngulfing',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data31=(close[1]>open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<open and low[1]>close)
plotshape(data31,title="Bearish Engulfing",text='BearishEngulfing',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data32=(abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<close and low[1]>open and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])<=abs(close[1]-open[1]))
plotshape(data32,title="Doji Bullish Engulfing",text='DojiBullishEngulfing',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data33=(abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<open and low[1]>close and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])<=abs(close[1]-open[1]))
plotshape(data31,title="Doji Bearish Engulfing",text='DojiBearishEngulfing',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

Bình luận

how can i add this indicator in my chart? What is the name of indicator?
+75 Phản hồi
hi is it possible to get an automated alert if a candle forms?
+37 Phản hồi
Hello, how can I add doji indicator in my chart?
+10 Phản hồi
khimaira culloa
@culloa, all the indicators are enabled by default. you just go click on "The wheel icon" beside the indicator and you will see all the options there
+3 Phản hồi
Great Job and thank you!

PS maybe im wrong but lines 28 and 31 are both shape=shape.arrowdown.
+9 Phản hồi
@alona.gz how do you establish the tolerances on the different patterns? For example in the shooting start. the body has to be +/- x % and the lower shadow +/- y % to be consider a shooting star
+7 Phản hồi
Candlestick Patterns Identifier, your analysis is nice
regularly trade only trade only bank nifty,i request you to droganfly doji send my mail, mamidijayaprakash@gmail.com
+3 Phản hồi
Gracias, su código me sirvió mucho, ojala hiciera uno básico, de cambio de tendencia, con las velas principales
Phản hồi
Great job and much appreciated, thanks!!
Phản hồi
marubozu candle is missing, how can we add that?
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter