ZenAndTheArtOfTrading

ATR+ (Stop Loss Indicator)

This script is designed to aid in back-testing and trade execution.

It displays three sets of values - the teal colored value is the current ATR, the green colored value is your stop loss distance (in pips) below the most recent swing low for long trades, and the red colored value is your stop loss distance (in pips) above the most recent swing high for short trades.

You can change the stop loss settings to base your stop loss on a set pip amount or by however many multiples of the current ATR as you wish (eg. 1.5x ATR).

Feel free to ask any questions or edit the script without permission :)

- Matt.
Phát hành các Ghi chú: Minor improvements
Phát hành các Ghi chú: Converted ATR and S/L into whole numbers.
Added optional T1 (Profit Target).
Phát hành các Ghi chú: Minor improvements to display chart.
Phát hành các Ghi chú: Minor improvements.
Phát hành các Ghi chú: Converted to Pine Script v4 and cleaned up code to remove unnecessary lines.
Phát hành các Ghi chú: Fixed to work on all markets (previously was bugged on some markets)

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?