theheirophant

Blockchain Fundamentals: Electricity Cost of BTC [CR]

Blockchain Fundamentals: Electricity Cost of BTC

After a hiatus, now a return to publishing tools and scripts for the community. This is my first script in over and year, and I have a number more coming soon as well! (so Stay Tuned!)

This is a simple calculator to estimate the cost of Bitcoin miners to mine one bitcoin. It works on all timeframes (doesnt have to be on daily).

By entering the inputs of total TH's, kWh used, cost of electricity per kWh (in USD cents) we can generate the electricity cost.

But miners also have other costs of operation including HVAC, maintenance, rent, etc. In light of that we include a multiplier that accounts for these extra costs. First, type in what percent of your total operating costs come from the electricity. Then check the enable total cost plot option and you will also see total costs in addition to electricity costs.

Its a simple model and gives anyone curious a starting point for their own testing and research.

Twitter - www.twitter.com/cryptorhythms
Cryptorhythms Group Chat - t.me/cryptorhythms
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?