peacefulLizard50262

Stochastic Candles

In this indicator I have transformed the %K line into adjustable candles. Because of this I have increased the length of the %D line to be more useful in this context. It is worth noting that you get the same momentum indication as %D set to 4 just because of the default candle transform setting. Incase you need to brush up on how stoch works here is the built in summery.

The Stochastic Oscillator ( STOCH ) is a range bound momentum oscillator. The Stochastic indicator is designed to display the location of the close compared to the high/low range over a user defined number of periods. Typically, the Stochastic Oscillator is used for three things; Identifying overbought and oversold levels, spotting divergences and also identifying bull and bear set ups or signals.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?