ceyhun

Bull and Bear Strength

Bull and Bear Strength
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Hey ceyhun, great work man! Do you have an idea how to limit the max/min values, to get a range from max. 300 to min -300? I would appreciate your help :)
Phản hồi
ceyhun nilux
@nilux, len = input(300, minval=1, maxval=300) , -300 no negative value
Phản hồi