Hotchachachaaa

Hotch DMI+OBV+RSI Confluence

Hotchachachaaa Cập nhật   
This Indicator uses the Relative Strength Index, On Balance Volume, and ADX to identify viable trading trends.

A quick description of what is on display:
1.) Green Triangle = OBV crossing over OBV MA
2.)Red Triangle = OBV Crossing under OBV SMA
3.) The background coloring between the RSI Oversold and Overbought Values has multiple conditions.
----It is green when the DI+ > DI-
----It is purple when the DI+ < DI-
----the brightness represents the ADX value. Darker areas(or more transparent) show a weak ADX value(4). Brighter (or less transparent) show a stronger ADX value(3)
5.) RSI and RSI moving average, including a divergence indicator.
6.) A histogram representing the normalized value of OBV-OBVMA to show changes in value while remaining readably in range on the chart with other indicators.

In the included chart screen shot is an example of an applicable strategy. This example is no guaranteed success and is also not the only strategy applicable to the indicator.

Phát hành các Ghi chú:
Added a quick update to add a setting to scale the OBV histogram and keep it from attacking the rest of the indicator.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?