lejmer

BERLIN Range Index | Bar color version

The original problem: The choppiness index is great at finding ranging markets, but it is sometimes very slow, which means most of the time it only catches the end of a trend.

This indicator tries to solve this. It uses the choppiness index and filters it using a factor that is based on the standard deviation of the ATR.

The ATR based filter is calculated by first calculating the running standard deviation of the ATR, and then looking at that in relation to its recent low to find a filtering factor to use on the choppiness index . This makes the choppiness index more reactive to trends, but also slightly more likely to missidentify ranges.

This is the bar color version of the indicator. It changes the color of the bars when it it thinks the market is ranging and when it thinks it is trending.

Yellow = Trending
Transparent gray = Ranging
Phát hành các Ghi chú: - Version 1.1 -
  • Added option to use normalized true range in the ATR filter. This is now the default.
  • Changed color for exhausted trends from transparent gray to solid orange.
  • Changed color for weakening exhausted trend from transparent yellow to red.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?