BiO-618

VWMA + SMA BBollinger + RSI Strategy (ChartArt) mod by BiO618

BiO-618 Cập nhật   
This is a script I remade from the original ChartArt's "CA_RSI_Bolling_Strat".
I added a VWMA following the SMA basis curve.
BBand was made with the SMA curve, +2DS.
The point of adding VWMA to the script is to get a fast correlation between price change and volume change.
How to interpret it:
Since 3-Intervals-VWMA = (P1*V1 + P2*V2 + P3*V3) / (V1+V2+V3)
As the volume grows, VWMA get smaller.

If the price goes to the upper band, and the VWMA follows it, Price grew more than Volume , and a correction would happen soon.
If the price goes to the lower band, and the VWMA follows it, Price dipped with a lot of Volume , and a continuation of trend would be expected.

If the price goes to the upper band, and the VWMA stays close to SMA , Price grew with a correspondient Volume , and the continuation of trend would be expected.
If the price goes to the lower band, and the VWMA stays close to SMA , Price dipped with low Volume , a correction would happen soon.

Remember that NO INDICATOR is flawless, support your interpretation with other indicators like RSI and MACD .

Hope you enjoy it!
φ!
Phát hành các Ghi chú:
Some minor changes to cleanse it.
Also:
Aqua = VWMA
Orange = SMA
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?