MakeMoneyCoESTB2020

Stock Value Display

//This study is designed to plot estimates for a stock's value:
//1) the Price to earnings ratio (PE) value based on the trailing twelve months of data
//2) the PE value based future data
//3) the Benjamin Graham value based trailing data
//4) the Dividend Discount value based on trailing data

You can adjust the period of data used to calculate the value between Fiscal Quarter "FQ" and Fiscal Year "FY."

The values displayed on the chart are subject to the financial information provided to TradingView. This is intended to be used as a quick reference and should be viewed in context with other analysis prior to making any transaction decisions.

As always, happy trading!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?